Vitamin D3 – Kolecalciferol – 50 mcg motsvarande 2000 IE, 60 tbl

98 kr inkl. moms

D-vitamin, Produktinformation:

60 tabletter. Varje tablett ger D3 (kolecalciferol) 2000 IE (50 mcg). Tabletthjälpmedel: cellulosafibrer från tall.

Allmän information – Vitamin D, eller kolekalciferol, är ett fettlösligt vitamin som är stabilt mot värme, syre och alkalier. Däremot blir det instabilt av ljus. Vitamin D brukar definieras som en grupp fettlösliga prohormoner och till denna term inräknas olika metaboliter av vitamin D.
Terapeutisk användningsområden (100 mcg/dag)
Högt blodtryck  – Nedsatt immunförsvar
Viralt betingade infektioner (500 mcg/dag) – Osteoporos
Osteomalaci – Eksem
Psoriasis (500 mcg/dag) – Muskelvärk
Muskelsvaghet – Depression
Autoimmunitet  – Kalciumbrist relaterade tillstånd
Doseringar – RDI: 10 mcg (200 IE) i födan. ODI: 50-100 mcg (2000-4000 IE) med tillskott. TDI: 100-500 mcg (4000–20000 IE) genom tillskott. Rekommenderad dosering: 2 tabletter per dag (1+1). Vid långtidsprofylax (längre än 3 månader) rekommenderas en komplettering med Bredspektrum Antioxidanter (2+2) eftersom långtidsanvändning av vitamin D kan påverka upptaget av andra fettlösliga vitaminer.
Behandlingstid: 1-3 månader med utvärdering. Högdos 500 mcg max 1 månad.
Beräknad verkanstid: Inom en månad.
Halveringstid: 29 dagar i vävnader.
Lagringstid i levern: Ca 2 månader.
Biotillgänglighet: 50-80%. Biotillgängligheten ökar vid samtida intag av fett.
Toxisk dos och biverkningar – Hos friska vuxna kan ett ihållande intag av 250 mcg/dag i mer än tre månader framkalla toxicitet. Det medicinska tillståndet förknippas till hyperkalcemi. Gravida eller ammande kvinnor bör konsultera läkare innan du tar ett D-vitamintillskott. För spädbarn (födseln till 12 månader) är den tillåtna övre gränsen satt till 25 mcg/dag.
Vitamin D överdosering orsakar hyperkalcemi och de viktigaste symptomen på vitamin D överdosering är: anorexi, illamående och kräkningar, ofta följt av polyuri, svaghet, nervositet, klåda och slutligen njursvikt. Vitamin D toxicitet behandlas genom att man avslutar D-vitamin och begränsa kalciumintaget.
Kontraindikationer – Ett långvarig och högt intag av vitamin D kan påverka upptaget av essentiella fettsyror och de fettbundna vitaminerna A, K, E, eftersom dessa ämnen tävlar om samma receptorer.
Försiktighetsåtgärder – Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, sarkoidos, TBC, lymfom, hyperparatyreoidism.
Synergister. A, C, E, F, B12, Kolin, Ca, P, Co, Mg, Se, Na.
Antagonister. A, Zn, K, Mg, P. Långtidsprofylax av vitamin D bör kompletteras med magnesium och zink.
Vitamin D och läkemedel – Höga intag av D-vitamin bör inte ske ihop med intag av digitalis (digoxin) eftersom det kan ge upphov till höga nivåer av hyperkalcemi och hjärtarytmier.
Absolut kontraindikation: Warfarin blockeras av K-vitamin.
Absorption – Vitamin D3 är biologiskt inaktivt och måste metaboliseras till dess biologiskt aktiva former. Efter att den har intagits i kosten eller syntetiseras i huden transporteras vitamin D3 till levern. I levern ombildas vitamin D 3 till 25-hydroxyvitamin D (kalcidiol), vilket är den största cirkulerande formen av vitamin D. Ökad exponering för solljus eller ökat intag av vitamin D ökar serum nivåer av 25-hydroxyvitamin D, vilket gör serumet 25-hydroxyvitamin D koncentration till en användbar indikator av vitamin D näringsstatus. I njurarna syntetiseras kalcitriol sedermera om till den aktiva formen kalcitriol.
Övrigt – Öppnad burk skall förvaras i mörker. Se till att locket alltid är stängd. D-vitamin är ljuskänsligt.

Kategori: