Balsamterpentin, terpentinolja 250 ml

375 kr inkl. moms

Balsamterpentinolja buteljerad i en farmaceutisk bärnstensfärgad glasflaska. 100% av rent naturligt ursprung.

Balsamterpentinolja 250 ml

100% av rent naturligt ursprung

Vår terpentinolja , även kallad ”terpentinolja” eller ”tallolja” , är en transparent olja med ett stort antal möjliga användningsområden.

Alltid i bästa kvalitet, fyllda i farmaceutiska bärnstensfärgade glasflaskor.

Form: flytande
Färg: färglös/klar

CAS-nummer: 8006-64-2
EC-nummer: 232-350-7
EC-indexnummer: 50-002-00-6 Förvaringsklass
: 3

Förvaringsråd: Förvaras upprätt. Förvara produkten utom räckhåll för små barn.

Juridisk information: Inte ett livsmedel eller kosttillskott

Faroangivelser (H-fraser): H226 – Brandfarlig vätska och ånga.
H302 + H312 + H332 – Farligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
H315 – Orsakar hudirritation.
H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation.
H317 kan orsaka allergiska hudreaktioner.
H304 – Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H411 ​​Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelse (P-fraser): P102 – Förvaras utom räckhåll för barn.
P301 + P310 – VID FÖRTÄRING: Kontakta omedelbart GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare.
P321 – Specifik behandling (se på denna etikett).
P303 + P361 + P353 – VID HUDKONTAKT (eller håret): Ta genast av alla nedstänkta kläder. Tvätta huden med vatten/dusch.
P305 + P351 + P338 – VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort eventuella befintliga kontaktlinser om möjligt. Fortsätt skölja. P330 Skölj munnen.
P362 + P364 – Ta av förorenade kläder och tvätta dem före återanvändning.
P501 – Kassera innehållet / behållaren i enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser.

Förpackning: Farmaceutisk brun glasflaska inklusive lock

Innehåll / fyllnadsmängd: 250 ml

EAN: 4251097504841

PZN: 16009575

Ursprungsland :
Tyskland
Kategori: