HAMPA MIRAKEL-MEDICINEN

Visste du att DNA kan skadas … och repareras? Hampa kan reparera DNA

DNA (deoxiribonukleinsyra) är det ärftliga material som finns hos människor, djur och organismer. DNA finns i varje cell i vår kropp. Varje celles kärna har DNA, som rullas in i strukturer som är våra kromosomer (23 par).

”De flesta gener innehåller de uppgifter som behövs för att göra funktionella molekyler som kallas proteiner. (Några gener producerar andra molekyler som hjälper cellen montera proteiner.) Resan från gen till protein är komplext och hårt kontrollerad inom varje cell. Den består av två viktiga steg: transkription och översättning. Tillsammans kallas transkription och translation för genuttryck.

Under processen av transkription, lagras informationen i en gen DNA överförs till en liknande molekyl som kallas RNA (ribonukleinsyra) i cell kärnan. Både RNA och DNA består av en kedja av nukleotidbaser, men de har något olika kemiska egenskaper. Den typ av RNA, som innehåller information för att göra ett protein kallas messenger-RNA (mRNA), eftersom den bär den informationen, eller meddelandet, från DNA ut ur kärnan in i cytoplasman. ”

De gener direkt proteinproduktion. Till exempel kan ett protein (en lång kedja av aminosyror) vara ett enzym som aktiverar en viss kemisk reaktion i kroppen. En funktion hos proteinet är att stärka immunsystemet.

Det finns många faktorer som orsakar skadat DNA: oxidation, UV-strålning från solen, strålning från röntgen, virus, växttoxiner och syntetiska kemikalier (klor, väteperoxid, kolväten, rök, föroreningar, för att nämna några). Några resultat av skadad DNA är: för tidigt åldrande, cancer, diabetes mellitus (diabetes i sig kan ge DNA-skador), Parkinsons, Alzheimers, kroniskt trötthetssyndrom, och många andra förhållanden.

Celler kan inte fungera om DNA är skadad. Emellertid kan cellerna, genom kemiska processer, vända skadan själva.

Hampa och hampfröolja har befunnits vara en faktor för DNA-reparation. Hampa har den perfekta 3:1 av omega-fettsyror (Omega 3 och Omega 6) behövs av den mänskliga kroppen. Ett ”jobb” av Omega 3 är cellulära reparation. Hampa är 65% protein, 35% av dessa är globulin edestin protein, och är mycket lättsmält av kroppen. Edestin proteinet en viktig faktor för DNA-reparation, som cellerna använder som protein för att korrigera den DNA-skada.

Edestin protein

Edestin protein finns bara i hampfrö. Edestin underlättar matsmältningen och är relativt fosfor fri. Edestin proteinet anses vara ryggraden i cellens DNA.

[Adrotate grupp = ”3”

Edestin protein liknar den mänskliga kroppens egna klotformiga proteiner som finns i blodplasma. Edestin protein producerar antikroppar som är viktiga att upprätthålla för ett friskt immunsystem.

Eftersom Edestin proteinet mycket liknar globulin i blodplasma, är det förenligt med det mänskliga matsmältningssystemet. Detta kan vara anledningen till att det inte finns några rapporterade födoämnesallergier till hampa livsmedel.

Hampa protein innehåller en gynnsam mängd glutaminsyra. Glutaminsyra är en signalsubstans som hjälper människor att hantera psykologiska och arbetsrelaterad stress.

 

Albumin-protein

Albumin protein är ett annan högkvalitativt globulin protein och liknar den som finns i äggvita. Albumin är mycket lättsmält och är en stor källa till fria radikaler. Albumin är det nuvarande industristandard för protein utvärdering.

Uppslutning förvandlar hampa protein till aminosyror som är de grundläggande byggstenar som krävs för tillväxt och underhåll av kroppsvävnad.

Hampa protein innehåller alla de 20 kända aminosyrorna – inklusive nio essentiella aminosyror (EAA). Dessa aminosyror är märkta ”väsentlig” essentiella, eftersom den mänskliga kroppen inte kan producera dem på egen hand. En kost som är bristfällig i EAAs kan leda till degenerativa sjukdomar.

Hampa är näst soja i proteinhalt, men när hampa protein jämförs med sojaprotein bör det noteras att hampa inte innehåller trypsininhibitorer som soja gör. Trypsin är ett enzym som är avgörande för näringslära. Eftersom hampa protein är fri från tryosin hämmare som finns i sojaprotein, är hampa det de facto kungen av växtprotein!

Eftersom hampa är den största källan till Edestin protein, och är ansvarig för att stärka immunförsvaret, är det ett perfekt komplement till kosten.

 

 

Medvetenheten om ”endocannabiodsystemet” som kroppens största neurotransmittorsystem ökar explotionsartat. Den reglerar livsviktiga funktioner som avkoppling, aptit, sömn, minnet … och även vårt immunförsvar

Cannabinoiderna THC och CBN fungerar som nycklar till lås i ett komplext nätverk av redan existerande receptorer i våra kroppar ända sedan födseln och ingår naturligt i människor och djur. Vårt endocannabinoidsystem har vi fått för att ta emot cannabinoider som produceras i kroppen hos både djur och människor och kallas för anadanmide och 2- Archidonyl-glycerol. Genom stimulering av vårt eget endocannabinoidsystem med plantbaserade cannabinoider kan cannabinoider återupprätta balans i systemet och avhjälpa många olika symtom. Receptorer finns även på våra cellers ytskickt.

CB1 receptorer är kopplade till hjärnan och centrala nervsystemet men finns även spridda över hela människokroppen.

CBD Cannabidiol passar inte exakt lika bra varken till CB1 eller CB2 men har kraftfull indirekt påverkan.

CB2 receptorer återfinns mest i de perepherala organen och då framförallt celler som associerar med immunförsvaret

Cannabisreceptorerna CB1 och CB2 (receptoragonister) producerar en mängd olika medicinska fördelar.

Inom Cannabaceae familjen finns cannabis av flera sorter (Cannabis sativa, Cannabis indica och Cannabis Ruderalis) men Cannabis sativa är den vanligaste arten.

Delta-9-tetrahydrocannabinol, eller THC är den primära psykoaktiva och definitivt den mest bäst kända cannabinoid.

Forskning visar att andra cannabinoider såsom Cannabidiol (CBD) spelar en viktig roll i nästan varje aspekt av de medicinska fördelarna med cannabisplantan, och har en mängd olika läkande egenskaper. CBD är inte psykoaktiv och har visat sig ha starka anti-cancerframkallande, antiinflammatoriska och antikramp egenskaper, och är inte en psykoaktiv cannabinoid som THC. Studier visar också CBD som en säker och effektiv antimikrobiell molekyl som biter på bakteriella infektioner som MRSA, Clostridium difficile och andra. I en tid när bakterier blir allt mer resistenta mot läkemedels antibiotika, är CBD en möjlighet. Viss forskning tyder på att CBD även skulle kunna fungera som en nervskyddande medel och CBD kan minska ångest i social fobi och har antidepressiva effekter för dem som är deprimerade.

Cannabinol (CBN), Cannabigerol (CBG), Cannabidivirin (CBDV) och Cannabichromene (CBC) är exempel på andra cannabinoider som vinner intresse hos forskare på grund av dess medicinska effekter.

För närvarande har 85 phytocannabinoider isolerats från cannabis sativa men även andra medicinska örter, såsom echinacea purpura, har visat sig innehålla icke-psykoaktiva cannabinoider också.

Vilka är de medicinska egenskaper av phytocannabinoider?

Cannabis koncentrat av phytocannabinoider, även känd som cannabis olja, är betydligt mer potent än vanliga cannabis blommor, och deras tillämpningar som medicin har visat sig vara mångsidig och effektiv genom flera århundraden. Historiska dokument från forntida Indien, Kina, Saudiarabien, Grekland och Rom avslöjar användningen av extrakt av hampa växten (Cannabis sativa) för att orsaka en rad medicinska effekter. Kinesiska texter visar så tidigt som trehundra år före Kristus, beskrev man cannabisextraktets användbarhet för lindring av smärta, kramper och för kirurgisk anestesi.

Användningen av cannabis nådde Europa och USA genom den arabiska världen under 1900-talet. Under samma period hade cannabisextrakt fått omfattande användning för medicinska ändamål fram till 1937. Då infördes ett förbud att använda cannabis för ytterligare medicins användning av okända orsaker. Fram tills cannabis togs bort från USA farmakopén (USP) 1942 var det vanligt att det fanns cannabis på apotek i många västländer. När cannabis togs bort förlorade den snart också den effektivt eliminerades även cannabisplantans terapeutiska legitimitet det kan ha en gång har haft!

1. Cancer

Ett flertal nya studier har visat att cannabinoider direkt kan hämma cancer tillväxt. De föreslagna mekanismerna är komplexa och kan innebära induktion av apoptos i tumörceller, antiproliferativ handling och en antimetastatisk effekt genom hämning av angiogenes och tumörcellmigration. Olika cannabinoider, inklusive cannabidiol (CBD), anandamid och 2-AG, och endocannabinoida transport-inhibitorer har visat sig inducera apoptotisk celldöd och att inhibera proliferation och migration i många murina och humana tumörcellinjer inklusive gliom, oligodendrogliom, glioblastom multiforme, astrocytom, neuroblastom, feokromocytom, bröstcancer, prostatacancer, koloncancer, livmoderhalsen lungkarcinom, sköldkörtelcancer, leukemi och lymfoida tumörer. Cannabinoider hämmar proliferation av olika tumörceller, möjligen genom hämning av adenylylcyklas och cAMP / proteinkinas A-vägen, induktion av cyklinberoende kinas-inhibitor p27Kip1, en minskning av epidermal tillväxtfaktor-receptorexpression och / eller dämpning av epidermal tillväxtfaktor receptor-tyrosinkinasaktivitet, och en minskning av aktiviteten och / eller uttrycket av nervtillväxtfaktor eller vaskulär endotelial tillväxtfaktor tyrosinkinasreceptorer och prolaktin. Förutom deras proapoptotiska och antiproliferativa effekter i tumörceller hämmar också cannabinoider ett uttryck för proangiogeniska medlare eller deras receptorer (t.ex. vascular endothelial tillväxtfactor, VEGF) och minskar vaskulär hyperplasi och cellmigration som spelar avgörande roll i tumörtillväxt och metastasbildning.

2. Artrit

De immunsuppressiva och antiinflammatoriska egenskaperna av cannabinoider är mycket relevanta för RA och andra autoimmuna sjukdomar (t.ex. systemisk lupus erythematosus, autoimmun vaskulit, Sjögrens syndrom, och ankyloserande spondylit). I själva verket har THC och cannabidiol (CBD) visat sig ha smärtstillande, antiinflammatoriska och immunosuppressiva effekter i djurmodeller av artrit.

3. Epilepsi

Cannabis har använts för att behandla epilepsi i århundraden. Hasch rapporterades att bota den sjuka son till kammarherre av kalifatet Rådet i Bagdad, den medeltida arabiska författaren Ibn al-Badri. Nästan fyra århundraden senare kom WB O’Shaughnessy, en irländsk läkare och forskare som arbetar vid den medicinska högskolan i Calcutta och bekräftade fördelen med hasch för behandling av smärta, kräkningar, muskelryckningar och kramper. Många patientfall rapporterar förmågan för CBD att drastiskt minska frekvensen av epileptiska anfall, även i behandlingsresistenta fall av epilepsi som Dravets syndrom.

4. Analgesi

En av de tidigaste användningarna av cannabisextrakt var att behandla smärta för flera århundraden sedan. Ett flertal studier har också visat positiva effekter av cannabinoider i djurmodeller av smärta. Nya djurstudier tyder på att anandamide och cannabinoid ligander är också mycket effektivt mot kronisk smärta av både neuropatisk och inflammatoriskt ursprung. Cannabinoider utövar sina antinociceptiva effekter av komplexa mekanismer som inbegriper effekter på det centrala nervsystemet och perifera sensoriska nerversystemet. Detta överensstämmer med den anatomiska placeringen av CB1-receptorer i områden som är relevanta för smärta i hjärnan, ryggmärgens dorsalhorn, dorsalrotsganglier och perifera afferenta neuroner. Cannabinoidagonister kan också släppa endogena opioider, och ett fungerande samspel mellan endocannabinoida och opioida system i modulerande smärtstillande syfte har föreslagits av många studier. Det finns många fallrapporter om de gynnsamma effekterna av cannabis i smärta i samband med multipel skleros, cancer och neuropatier.

Cannabinoider egenskaper:

1. Antiproleferative effekt – Förhindrar cancerceller från att reproducera.

2. Antiangiogenic effekt -. Förhindrar bildandet av nya blodkärl som behövs av tumören att växa. Hämmar VEGF (vaskulär endotelial tillväxtfaktor)

3. Antimetastatisk effekt -. Förhindrar cancer från att sprida sig till andra organ.

4. Apoptotic effekt -. Orsakar att cancer celler orsakar sin egen död.

5. smärtstillande effekt – smärtstillande

6. Anti-inflammatorisk verkan

7. Minskar det intraokulära trycket

8. Förbättra sömnen

9. Antioxidant effekt

10. Effektiv antimikrobiell effekt (antibakteriell, antiviral, antifungal)

Cannabinoider ”anti-cancer” egenskaper

1 Antiproleferative effekt -. Förhindrar cancerceller från att reproducera.

2 Antiangiogenic effekt -. Förhindrar bildandet av nya blodkärl som behövs av tumören att växa. Hämmar VEGF (vaskulär endotelial tillväxtfaktor)

3 Antimetastatisk effekt -. Förhindrar cancer från att sprida sig till andra organ.

4 Apoptotic effekt – Orsakar cancer cell för att söka sin egen död.

Vilka Cannabinoider är mest effektiva mot cancer?

Det rekommenderas att börja med en hög koncentration av icke-psyko cannabidiol (CBD olja) under de första 4 veckorna för att bygga upp en tolerans. Om du inte kan tillverka dina egna phytocannabinoids, är google och internet bra för att hitta tillverkare av hög koncentrerad CBD olja. Se till att kräva ett officiellt laboratorium potenstest för oljan och kontrollera den exakta koncentrationen av CBD olja. Efter de första 4 veckorna börjar man ta högkoncentrerat Delta-9-tetrahydrocannabinol, eller THC olja tillsammans med din CBD olja. Börja med 1 droppe THC olja storleken på ett ”riskorn” under tungan 3 gånger per dag under den första veckan, och fortsätt sedan enligt beskrivningen nedan (Cannabis oljedosering). Gör din egen THC olja, annars kräv ett officiellt laboratorium potenstest för oljan.

CANNABIS Oljedosering (enkelt): OBS: Det här är bara ett exempel för att visa ungefär hur en dosering kan gå till…

Cancer, (CBD oljekoncentration, 300 mg / ml), (ca 21 till 24 droppar gör 1 ml)

VECKA 1: 1 droppe stor som en ”riskorn” under tungan 3 gånger om dagen för den första veckan) 15 mg x 3 per dag

VECKA 2: 30 mg x 3 dagligen (två droppar storleken på en ”riskorn” under tungan 3 gånger dagligen)

VECKA 3: 45 mg x 3 dagligen (3 droppar storleken på en ”riskorn” under tungan 3 gånger dagligen)

VECKA 4: 60 mg x 3 dagligen (4 droppar storleken på en ”riskorn” under tungan 3 gånger dagligen)

VECKA 5: 75 mg x 3 dagligen (5 droppar storleken på en ”riskorn” under tungan 3 gånger dagligen)

VECKA 6: 90 mg x 3 dagligen (6 droppar storleken på en ”riskorn” under tungan 3 gånger dagligen)

VECKA 7: 105 mg x 3 dagligen ( 7 sänks storleken på en ”riskorn” under tungan 3 gånger dagligen. Lika med 1 ml per dag)

VECKA 8: Fortsätt doseringen i denna takt tills sjukdomen är utrotad.

Cancer, (THC olja) OBS: Naturligt Vis säljer inte TCH oljan

VECKA 1: Bygg upp en tolerans med bara CBD olja.

VECKA 2: Bygg upp en tolerans med bara CBD olja.

VECKA 3: Bygg upp en tolerans med bara CBD olja.

VECKA 4: Bygg upp en tolerans med bara CBD olja.

VECKA 5: en liten droppe stor som en ”riskorn” under tungan 3 gånger dagligen under den första veckan.

VECKA 6: två små droppar av storleken av en ”riskorn” under tungan 3 gånger om dagen.

VECKA 7: 3 små droppar storleken på ett ”riskorn” under tungan 3 gånger om dagen.

VECKA 8: Fortsätt doseringen i denna takt tills sjukdomen är utrotad.

Naturliga Läkemede & Raw Food

Först och främst behöver du, för att avgifta kroppen från kemikalier, BARA äta ekologiskt 100% Organisk och mestadels rå mat, och sluta använda någon form av kemiska kosmetika och läkemedel.

Definiera din egen tro och tankar genom att läsa och utreda varje ämne i livet, och inte låta din miljö eller media fattar besluten åt dig

KOM IHÅG att du måste förändra ditt liv radikalt för att hela dig själv i varje aspekt. Det går inte att bara proppa i sig naturläkemedel och kosttillskott för att bli en hel människa. Av schemat ovan ser vi att obehandlade naturliga råvaror och rå mat är alfa & omega

Varför har då inte läkarkåren accepterat cannabis?

Anledningar till varför cannabis ännu inte accepterats som ett effektivt läkemedel av det politiska etablissemanget, media och läkarkåren beror framförallt på att cannabis är helt naturlig utan tillsatser eller främmande ämnen vilket är unikt. Detta ses som misstänksamt av läkarmyndigheter som fått lära sig att enbart syntetiska läkemedel alstrat av människan i fabriker kan vara bra och välgörande. Dessutom riskerar läkemedelsföretag att delvis förlora sin makt om behovet av traditionella läkemedel minskar och om fler som börjar använda ett naturläkemedel som substitut. Många läkare har idag väldigt liten kunskap om cannabis positiva egenskaper. Cannabis har avlägsnats från de flesta av dagens medicinböcker, ändå har forskning om cannabis avancerat framåt.

Ett flertal etablerade källor i USA och Europa hävdar att cannabis skulle kunna ersätta 10% till 20% av alla de mediciner som skrivs ut idag. Dessutom skulle 40% till 50% av alla nu sålda mediciner kunna innehålla någon form av cannabisextrakt. Det uppskattas att det finns 100,000-200,000 människor som skulle kunna ha nytta av naturlig cannabis i USA. En annan faktor är att behovet av läkemedel och deras svåra biverkningar skulle minska om den medicinska användningen av cannabis ökade. Beräkningar som gjorts i USA visar att privata läkemedelsföretag (som t.ex. Eli Lilly, Pfizer, och GlaxoSmithKline) skulle förlora miljardtals dollar årligen, och ytterligare miljarder i länder i tredje världen, om cannabis skulle legaliseras. Detta gör att de motsätter sig naturlig cannabis i alla dess former.

 

Det finns två kända subtyper av endogena cannabinoidreceptorer i människan: CB1 återfinns mestadels i hjärnan och nervsystemet, men också i lungorna, fortplantningssystemet, levern, bukspottkörteln, mag- och tarmsystemet och njurarna. CB2 hittas i övriga kroppen och speciellt i immunsystem som mjälten, halsmandlarna, vissa immunceller och under formandet av nya blodceller. Enkelt kan man uttrycka det så här: CB1-receptorer verkar ansvara för den euforiska och energiska effekten av cannabis, motverkar konvulsioner och stimulerar aptiten. CB2-receptorer verkar ansvara för de anti-inflammatoriska och andra terapeutiska effekter av cannabis. Det är viktigt att skilja på naturliga cannabinoider som exklusivt återfinns i plantan cannabis och endogena (kroppsegna) cannabinoider eller endocannabinoider som naturligt produceras i kroppen hos djur och människor. Det finns även syntetiska cannabinoider som läkemedlen Nabilone och Marinol

Förutom att vara ett euforiskt berusningsmedel fungerar THC också som smärtstillande, muskelavslappnande, anti-deprimerande och motverkar kräkning. Inhalerad cannabis har också bevisats kunna utvidga luftrörsväggarna och bistå personer med astma, kol, motverka sömnlöshet, depression, reducera epileptiska anfall, och stimulera aptit. I Sverige användes cannabisextrakt som ingrediens i läkemedel ända fram tills 1950-talet. Cannabitropin användes mot kikhosta och Cannabisol mot depression.

Idag har många av de värsta myterna avfärdats. Cannabis orsakar inte brottslighet, omoral, galenskap, sexuell avvikelse, psykoser, motivationsproblem, eller sterilitet. Den är inte fysiskt beroendeframkallande och erbjuder stor medicinsk potential. Ändå finns det idag ingen concensus, utan så fort cannabis nämns i en debatt eller samtal sker en stark polarisering, antingen ses den som en social drog eller samhällsfara. Ett exempel på hur utbredd användning av cannabis som ett läkemedel var i världen för bara 50 år sedan kommer ifrån Sverige. Här användes cannabisextrakt som ingrediens i läkemedel ända fram tills 1950-talet. Cannabitropin användes mot kikhosta och Cannabisol mot depression. Sedan något år tillbaka är cannabispreparat tillbaka på apotket och används mot bl a svår kronisk smätra, MS och epilepsi. Medicinen är dock ej förmånsberättigad och kostar 4.543,- för 30ml och är syntetiskt framställd. Vetenskapligt och objektivt finns det idag inga skäl till varför ett modernt land ska fortsätta förbjuda medicinsk cannabis. Dr Lester Grinspoon, en av de ledande författarna och experterna på medicinsk cannabis, är helt säker på att till slut kommer hela världen att acceptera cannabis som medicin och plantan användas av miljoner människor.

Man har vetat om att cannabis botar cancer sedan 1974 då forskare från the Medical College of Virginia sponsrad av the National Institute of Health fick i uppdrag att bevisa att cannabis skulle påstås förstöra immunsystemet. Istället fann man att cannabis bromsade tre olika sorters cancertillväxt / tumörer hos möss. The Drug Enforcement Administration DEA (som numera heter the Food and drug Administration FDA) avbröt då snabbt och lade ned Virginiastudien samt all annan cannabis / tumör forskning. 12 år senare 1976 såg Gerald Ford till att sätta stopp för all vidare officiell cannbis /cancerforskning och garanterade stora summor pengar samt glamorösa förstahandsrättigheter till de stora läkemedelsbolag som uppenbarligen förstörde alla tidigare cannabis / cancer dokument. 1983 kom Reagan / Bush administrationen och krävde att alla universitet och forskare i hela USA att helt förstöra all forskning som om cancer vs cannabis som gjorts mellan1966-76. Myndigheterna har alltså vetat i 40 år att cannabis botar cancer och helt kallt låtit människor lida och dö i onödan

 

Endocannabinoidsystemet

Vad är det endocannabinoida systemet?

1964, Raphael Mechoulam, professor i läkemedelskemi och naturliga produkter vid universitetet i Jerusalem, upptäckte det endocannabinoida systemet, döpt efter växten, Cannabis sativa, som ledde till dess upptäckt.

Endocannabinoids och deras receptorer återfinns i hela kroppen: i hjärnan, organ, magtarmkanalen, bindväv, körtlar och immunceller. I varje vävnad, utför cannabissystem olika uppgifter, men målet är alltid detsamma: upprätthållandet av en stabil inre miljö trots fluktuationer i den yttre miljön Cannabinoider främjar stabilitet på varje nivå av biologiskt liv, från sub-cellulära, till organismen. Upptäckten av utbredda cannabisreceptorer i hjärnan och perifera vävnader tyder på att cannabissystemet representerar ett tidigare okänt, förekommande nätverk i nervsystemet. Det endocannabinoida signalsystemet är den viktigaste fysiologiska system som deltar i att etablera och upprätthålla människors hälsa.

Här är ett exempel: autophagy, en process där en cell binder en del av dess innehåll för att själv smältas och återvinnas, förmedlas av cannabissystem. Endocannabinoider och cannabinoider finns också i skärningspunkten mellan kroppens olika system, vilket gör kommunikationen och samordningen mellan olika celltyper unik. På platsen för en skada, exempelvis endocannabinoider kan vi hitta en minskning av frisättningen av aktivatorer och sensibiliseringsmedel från den skadade vävnaden, stabilisering av nervcellen förhindrar överdriven förbränning, och lugnar närliggande immuna celler för att förhindra frisättning av pro-inflammatoriska substanser. Tre olika verkningsmekanismer på tre olika celltyper för ett enda syfte: att minimera smärta och skador som orsakats av skadan.

Så ser naturen till att ge oss möjligheter som kan hjälpa oss att använda och stimulera endocannabinoidsystemet i terapi att bota sjukdomar.

Det ökande antalet fallrapporter, prekliniska studier, patient uttalanden och kliniska prövningar med phytocannabinoids (vegetabiliska cannabinoider) modulerar aktiviteten hos endocannabinoidsystemet och har visat att hålla sitt terapeutiska löfte i ett brett spektrum av sjukdomar och patologiska tillstånd, allt från cancer, diabetes , astma, högt blodtryck, migrän, humör och ångest, rörelsestörningar som Parkinsons och Huntingtons sjukdom, neuropatisk smärta, multipel skleros, ulcerös kolit, åderförkalkning, hjärtinfarkt, stroke, grön starr, psoriasis, övervikt / metabola syndromet, och benskörhet, för att nämna några.

Dessutom kan man stimulera och höja produktionen av endocannabinoids i cellerna genom aktiviteter som meditation, yoga, massage, till och med när vi skrattar.

Vad är cannabinoidreceptors?

Cannabinoidreceptorer är närvarande i hela kroppen, inbäddade i cellmembran, och anses vara mer talrika än alla andra receptorsystem. När cannabinoidreceptorer stimuleras, blir följden en mängd olika fysiologiska reaktioner. Forskare har identifierat två G-proteinkopplade cannabinoidreceptorer:

CB1, Cannabinoid receptor 1, företrädesvis närvarande i nervsystemet (den vanligaste receptorn i människohjärnan), bindväv, gonader, körtlar och organ.

CB2, Cannabinoid receptor 2, finns främst i immunsystemet och dess tillhörande strukturer. Många vävnader innehåller både CB1-och CB2 receptorer, var och en kopplad till en annan åtgärd.

Endocannabinoider är endogena (kroppsegna) cannabinoid signalsubstanser (inte proteiner, men fettsyror, härledda till lipidmolekyler) som våra kroppar naturligt stimulerar dessa receptorer. De två mest väl förstådda av dessa molekyler är:

Anandamid (N-arachidonoylethanolamide, AEA)

2-arachidonoylglycerol (2-AG)

De syntetiseras på begäran från cellmembran arakidonsyraderivat, har en lokal verkan och kort halveringstid innan de bryts ned av enzymerna fettsyraamid hydrolas (FAAH) och monoacylglycerol lipas (MAGL).

Lämna ett svar